Întrebări Frecvente

TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE MEDIERE ȘI ARBITRAJ

 
 

Medierea este o formă alternativă de rezolvare a disputelor între două sau mai multe părți ce doresc să ajungă la o înțelegere, cu ajutorul unei terțe persoane, specializate în calitate de mediator.

Articolul alin. 1 și 2 din Legea 192/2006 reglementează medierea astfel: „Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidentialitate.”

Articolul 2 alin. 1 și 3 din Legea nr.192/2006: “Dacă legea nu prevede altfel, părțile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanșarea unui proces în fața instanțelor competente, convenind să soluționeze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum și în alte materii, în condițiile prevăzute de prezenta lege.

Arbitrajul este o jurisdicție alternativă față de tribunal sau judecătorie, având caracter privat și care dă posibilitatea părților participante la încheierea de contracte să prevadă ca orice litigiu decurgând din sau în legătură cu aceste înscrisuri să fie soluționat prin procedura arbitrală.

În cadrul acestei proceduri, părțile implicate se supun deciziei unei terțe părți, numită arbitru, luate în urma unei proceduri judiciare, din care rezultă o hotărâre definitivă și obligatorie.

Conform Art. 541 din Noul Cod de Procedură Civilă

(1) Arbitrajul este o jurisdicţie alternativă având caracter privat.

(2) În administrarea acestei jurisdicţii, părţile litigante şi tribunalul arbitral competent pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia ca regulile respective să nu fie contrare ordinii publice şi dispoziţiilor imperative ale legii.